Artikel 1: Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.Opdrachtgever: de partij die aan SpeedyService een opdracht geeft;

  1. Opdrachtnemer, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden:3.Opdracht: de diensten die opdrachtnemer verricht in het kader van een overeenkomst
    van opdracht, die gesloten is tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid
Op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn uitsluitend
deze algemene voorwaarden van toepassing voor zover in de te sluiten
overeenkomst daarvan niet wordt afgeweken.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Elk aanbod van opdrachtnemer is vrijblijvend, en kan altijd onverwijld na acceptatie door opdrachtnemer nog worden ingetrokken. Opdrachtnemer kan pas met de uitvoering van de overeenkomst beginnen, nadat de schriftelijke opdrachtbevestiging met inbegrip van de van toepassingsverklaring van de algemene voorwaarden voor akkoord is ondertekend door opdrachtgever en de bevestiging door opdrachtnemer is ontvangen.
Indien partijen een voorschotbetaling zijn overeengekomen, zal de uitvoering van de
overeenkomst door opdrachtnemer bovendien pas plaatsvinden na ontvangst van het
overeengekomen voorschotbedrag.
3.2 In een offerte wordt het standaard uurtarief, of welke eenheidsprijs dan ook, altijd
vermeld exclusief heffingen, vergunningen, en/of belastingen opgelegd door de overheid,
en exclusief andere kosten.
3.3 De totstandkoming van een overeenkomst van opdracht kan eveneens blijken uit
andere feiten en omstandigheden, bijvoorbeeld doordat opdrachtgever handelingen
verricht zodat opdrachtnemer zijn werkzaamheden kan aanvangen.
3.4 Tussentijdse veranderingen in de opdracht, voorgesteld door opdrachtgever,
kunnen slechts dan door opdrachtnemer worden aanvaard, indien daarover overeenstemming is bereikt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze overeenstemming kan dient te blijken uit een door beide partijen voor akkoord ondertekend geschrift, waarin ook de eventuele financiële gevolgen van de wijziging zijn omschreven.

Artikel 4: Duur van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen
waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd, dan is dit nimmer als een fatale termijn te
beschouwen voor opdrachtnemer, tenzij die termijn uitdrukkelijk schriftelijk als een fatale
termijn is bestempeld.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht
5.1 Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens, bescheiden en/of welke
materialen dan ook, die opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct
uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de door opdrachtnemer gewenste vorm en
op de door opdrachtnemer gewenste wijze aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen.
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid
van het aan opdrachtnemer ter uitvoering van diens opdracht ter beschikking gestelde
materiaal c.q. van de aan opdrachtnemer verstrekte gegevens.

Artikel 6: Geheimhouding
6.1 Indien opdrachtgever schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar maakt dat
opdrachtnemer geheimhouding dient te betrachten over de opdracht jegens derden, is
opdrachtnemer hiertoe verplicht, behoudens ingeval het voor het goed vervullen van de
opdracht naar het oordeel van opdrachtnemer noodzakelijk is te overleggen met derden,
bijvoorbeeld met derden die de opdracht daadwerkelijk uitvoeren. In dat geval is
opdrachtnemer verplicht voorafgaand toestemming te vragen aan opdrachtgever.
6.2 Ingeval door opdrachtnemer derden zijn ingeschakeld ter uitvoering van (een deel
van) de opdracht, zal door opdrachtnemer aan deze personen dezelfde
geheimhoudingsverplichting worden opgelegd, als waaraan opdrachtnemer zelf jegens
opdrachtgever gebonden is.

Artikel 7: Beëindiging overeenkomst van opdracht
7.1 De overeenkomst van opdracht kan door beide partijen tussentijds worden beëindigd
door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient
te worden gedaan tegen de eerste van de maand.
7.2 In geval een overeenkomst van opdracht (tussentijds) wordt beëindigd door
opzegging, is opdrachtgever jegens opdrachtnemer verplicht het tot het moment van
opzegging verschuldigde honorarium per direct aan opdrachtnemer te voldoen.
7.3 In geval van (een aanvraag tot), faillissement of surseance van betaling van
opdrachtgevers of enigerlei omstandigheid waarin opdrachtgever niet meer vrij over zijn
goederen of vermogen kan beschikken, staat het opdrachtnemer vrij om de
overeenkomst van opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enige
verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De
vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk
opeisbaar.
7.4 In geval opdrachtnemer gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zijn de
vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk na de ontbinding
opeisbaar. In dat geval is opdrachtnemer op generlei wijze gehouden tot vergoeding van
schade en kosten daardoor ontstaan.
7.5 Indien de opdrachtgever besluit de opdracht te annuleren, binnen een termijn van 2
weken voordat de overeengekomen opdracht zou worden uitgevoerd, wordt er €250,-
annuleringskosten in rekening gebracht, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 8: Betaling en incasso
8.1 De betaling dient contant te geschieden direct aan het einde van de opdracht, tenzij
anders schriftelijk is overeengekomen. Indien opdrachtgever niet aan deze verplichting
voldoet, kan opdrachtnemer, opdrachtgever een bedrag ter grootte van 10% van het te
factureren bedrag extra in rekening brengen.
8.2 Wanneer vooraf schriftelijk is afgesproken dat de betaling door opdrachtgever ook
per factuur mag plaatsvinden, dan dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum, op de wijze zoals is aangegeven op de factuur.
8.3 Indien betaling later plaatsvindt dan de in het vorige lid van dit artikel opgenomen
betalingstermijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
8.4 Indien opdrachtgever jegens opdrachtnemer in verzuim is met betrekking tot
nakoming van zijn verplichtingen dan ook, komen alle redelijkerwijs gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van opdrachtgever. De eventueel
gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van
opdrachtgever.
8.5 Indien opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is hij bovendien de
voorafgaand aan de wijziging, zijn gemaakt voor diens rekening.

Artikel 9: Overuren
9.1 Na 8 gewerkte uren gaan de overuren in met 150%.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1 Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden op en om de locatie, inclusief
parkeer, vervoerruimte, vergunningen en ontheffingen voor de verhuiswagens,
verhuisliften en personeel zodanig te organiseren en de te vervoeren goederen zodanig
te verpakken, dat de opdrachtnemer in staat wordt gesteld de opdracht schadeloos en
binnen aanvaardbare omstandigheden en binnen de overeengekomen termijn uit te
voeren, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
10.2 Opdrachtgever dient zelf tijdig voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke
vergunningen en ontheffingen aan te vragen van de gemeente te hebben verkregen
(aanvragen daarvoor kunnen worden ingediend bij het digitaal loket en dit dient meestal
minimaal 10 dagen voor de datum van uitvoering te geschieden). Indien dit niet het geval
is, mag opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht weigeren of geschiedt uitvoering
van de opdracht voor rekening van en risico van de opdrachtgever. Opdrachtnemer is in
geval van weigering nimmer aansprakelijk voor gevolgschade die hierdoor ontstaat.
10.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enigerlei schade jegens opdrachtgever,
indien deze schade is ontstaan ten gevolge van het verstrekken van onjuiste informatie
en/of ondeugdelijke materialen door opdrachtgever.
10.4 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens anderen dan
opdrachtgever, en wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor de financiële gevolgen
ingeval derden opdrachtnemer daarvoor aanspreken.
10.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en welke schade dan ook door bedrijfsstagnatie van opdrachtgever.
10.6 De opdrachtgever heeft een verplicht eigen risico van €150,- per opdracht, indien de
schade is veroorzaakt door opdrachtnemer
10.7 De inboedel van de opdrachtgever dient voor de opdracht transportwaardig verpakt
te zijn door de opdrachtgever. De inhoud van bijvoorbeeld een verhuisdoos dient
zodanig ingepakt te zijn dat losse items elkaar niet kunnen beschadigen. Opdrachtnemer
gaat er van uit dat alle kleine voorwerpen (services, boeken, printers, fotolijsten,
kussens, kleding, tafellampen, fotolijsten, beelden, klokken, etc.) in gesloten dozen van
te voren zijn ingepakt, met een uitzondering van 5% van de van te voren afgesproken te
verhuizen inboedel (bijvoorbeeld strijkplank, wasrek, staande lamp, etc.). Schilderijen,
glasplaten, kast/bed planken en spiegels dienen voor de opdracht te zijn beschermd met
noppenfolie (eventueel ook snijkarton). Elektronische apparatuur (met uitzondering van
witgoed en bruingoed) dienen goed beschermd in gesloten dozen klaar te staan.
Matrassen (+box spring bed) dienen van te voren in gesloten matrashoezen zijn
ingepakt. Grote meubelstukken (bankstel, salontafel, dressoir, vitrinekast, piano, vleugel,
eettafel, stoelen, etc.) hoeft u niet in te pakken en worden tijdens de opdracht door
opdrachtgever voorzien van een transportwaardige verpakking. Bovenstaande valt wel
binnen de aansprakelijkheid, wanneer van te voren anders schriftelijk is afgesproken met
opdrachtnemer.
10.8 Indien naar het oordeel van opdrachtnemer de opdracht onvolledig of ondeugdelijk
voorbereid is (zie lid 9.7), is opdrachtnemer niet gehouden de kosten die aan de
voorbereiding zijn verbonden (zoals werkuren) te vergoeden.
10.9 Indien de opdracht wijzigingen bevat ten opzichte van de opdrachtomschrijving van
in de offerte, zijn de kosten (zoals verrichte werkuren) die door opdrachtgever,
voorafgaand aan de wijziging, zijn gemaakt voor diens rekening.
10.10 Verhuisservice24 werkt uitsluitend met vakkundige verhuizers. Indien andere dan bij
opdrachtnemer werkzame medewerkers helpen met het uitvoeren van de opdracht, dan
valt elke geleden schade veroorzaakt door onze medewerkers of derden aanwezig, niet
onder de aansprakelijkheid van opdrachtnemer. De inboedel die in de vrachtwagen
geplaatst wordt door iemand anders dan het verhuispersoneel is niet verzekerd.
10.11 Opdrachtnemer kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor de volledige
werkzaamheden uitgevoerd door opdrachtnemer. Werkzaamheden die gedeeltes of
volledig worden uitgevoerd door opdrachtgever of derden, vallen niet binnen de
aansprakelijkheid van de opdrachtnemer. Indien bijvoorbeeld opdrachtgever zelf alle
kleine items in dozen inpakt, dan valt dit dus niet binnen de werkzaamheden van de
opdrachtgever. Indien bijvoorbeeld opdrachtgever/derden meetillen (in-/uitladen) tijdens
de opdracht, dan zijn de tilwerkzaamheden dus niet volledig uitgevoerd door de
opdrachtnemer en vervalt de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer en gebeurt de
opdracht op eigen risico van de opdrachtgever, tenzij anders van te voren schriftelijk
afgesproken.
10.12 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die kan optreden door het
uitlopen van een verhuizing, fileproblemen, slechte weersomstandigheden, verkeerd
geparkeerde voertuigen (zelfs indien de verkeersborden door de firma zijn
aangevraagd), of welke
door andere buiten de macht van opdrachtnemer gelegen omstandigheden. Indien door
vertragingen zoals hiervoor bedoeld, opdrachtnemer extra kosten moet maken, zoals
werkuren, zijn deze kosten voor rekening van opdrachtgever.
10.13 In geval van schade dient de opdrachtgever ten alle tijde in aanwezigheid
werknemers van opdrachtnemer deze schade vast te stellen en dit schriftelijk te
specificeren. De aansprakelijkheid vervalt na beëindiging van de opdracht.
10.14 Ingeval van een schade die voor rekening van opdrachtnemer komt, mag
opdrachtgever het vastgestelde bedrag niet verrekenen met het gefactureerde bedrag.
De factuur dient ten alle tijd te worden voldaan binnen de gestelde betalingstermijn.
10.15 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, is schade aan planten, aquariums,
dieren, trapzalen uitgesloten van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer
uitgesloten.
10.16 Opdrachtgever dient voor aanvang van de opdracht aan te tonen dat elektronische
apparatuur (witgoed, bruingoed, computers, etc.) werkzaam zijn. Aan het einde van de
opdracht dient opdrachtgever zelf te controleren of alle elektronische apparatuur nog
werkzaam is. Achteraf is niet meer te controleren of de schade al aanwezig was. Indien
in het bijzijn van een werknemer van Verhuisservice24 voor aanvang van de opdracht en
gelijk na de opdracht de staat van de apparatuur niet is gecontroleerd, vervalt de
aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.
10.17 Vloeistoffen en andere vloeibare goederen dienen door opdrachtgever zelf
vervoerd te worden. Indien deze toch worden vervoerd door opdrachtnemer dient dit in
samenspraak met de werknemers van Verhuisservice24 ter plaatse te gebeuren en
vervalt alle aansprakelijkheid jegens opdrachtnemer in het geval van schade die ontstaat
vanwege het vervoeren daarvan.
10.18 Geld, geldswaardige papieren, juwelen, uit edelmetaal vervaardigde of andere
kostbare kleinoden dienen door opdrachtgever zelf worden vervoerd.
10.19 Bij schade dient opdrachtgever ten alle tijde de originele bon te sturen. Wanneer de
originele bon niet beschikbaar is, dient opdrachtgever bij de leverancier een
aankoopbewijs op te vragen.
10.20 Indien bij de uitvoering van de opdracht getakeld moet worden, dient
opdrachtnemer door opdrachtgever ook in de gelegenheid te worden gesteld bij de
hijsbalk te komen. Takelen is ook altijd op eigen risico. Alle schades ten gevolge van
takelen zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever is
verantwoordelijk voor de toegang van de verhuishaak evenals voor het realiseren van
een vrije doorgang voor de gehele inboedel die verhuisd dient te worden.
10.21 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen
zonder dat hij gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding, ingeval uitvoering
van de overeenkomst niet langer mogelijk is door omstandigheden die buiten de macht
van opdrachtnemer liggen.

Artikel 11: Verbod overname personeel
Het is opdrachtgever verboden gedurende de periode waarin opdrachtnemer
werkzaamheden voor opdrachtgever verricht alsmede gedurende een periode van 12
maanden na afloop daarvan, een of meer werknemers van opdrachtnemer in dienst te
nemen dan wel anderszins gebruik te maken van hun diensten op straffe van betaling
aan opdrachtnemer van een vergoeding van € 5000,- per gebeurtenis onverminderd het
recht van opdrachtnemer om nakoming te vorderen.

Artikel 12: Toepasselijk rechten forumkeuze
12.1 Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn,
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen alvorens een beroep te doen op de
rechter zich tot het uiterste inzetten om tot een overeenstemming te komen.